Algemene voorwaarden

Definities

 1. De Papierwinkel van Vergelijkadvies: De Papierwinkel van Vergelijkadvies, gevestigd te Soesterberg onder KvK nr. 71230475.
 2. Klant: degene met wie De Papierwinkel van Vergelijkadvies een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: De Papierwinkel van Vergelijkadvies en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Papierwinkel van Vergelijkadvies.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die De Papierwinkel van Vergelijkadvies hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die De Papierwinkel van Vergelijkadvies hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan De Papierwinkel van Vergelijkadvies te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die De Papierwinkel van Vergelijkadvies niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door De Papierwinkel van Vergelijkadvies vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Papierwinkel van Vergelijkadvies, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door De Papierwinkel van Vergelijkadvies een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. De Papierwinkel van Vergelijkadvies heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 9. Voorafgaand aan de ingang ervan zal De Papierwinkel van Vergelijkadvies prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 10. De consument heeft het recht om de overeenkomst met De Papierwinkel van Vergelijkadvies op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

Producten worden betaald nadat deze zijn afgerond en afgeleverd.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan De Papierwinkel van Vergelijkadvies betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat De Papierwinkel van Vergelijkadvies de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. De Papierwinkel van Vergelijkadvies behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Papierwinkel van Vergelijkadvies.
 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De Papierwinkel van Vergelijkadvies zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Papierwinkel van Vergelijkadvies op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan De Papierwinkel van Vergelijkadvies te verrekenen met een vordering op De Papierwinkel van Vergelijkadvies.

Levering

 1. Levering vindt plaats bij De Papierwinkel van Vergelijkadvies, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

Levertijd

 1. De door De Papierwinkel van Vergelijkadvies opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant de relevante documenten die nodig zijn voor de overeenkomst heeft overgedragen aan de Papierwinkel van Vergelijkadvies.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij De Papierwinkel van Vergelijkadvies niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van De Papierwinkel van Vergelijkadvies die bij de klant aanwezig zijn
 1. De klant geeft op eerste verzoek van De Papierwinkel van Vergelijkadvies de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor De Papierwinkel van Vergelijkadvies enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Papierwinkel van Vergelijkadvies voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat De Papierwinkel van Vergelijkadvies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat De Papierwinkel van Vergelijkadvies tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan De Papierwinkel van Vergelijkadvies.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert De Papierwinkel van Vergelijkadvies de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door De Papierwinkel van Vergelijkadvies redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 5. Wanneer de klant informatie achterhoudt zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen De Papierwinkel van Vergelijkadvies en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant De Papierwinkel van Vergelijkadvies schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van De Papierwinkel van Vergelijkadvies ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende De Papierwinkel van Vergelijkadvies waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan De Papierwinkel van Vergelijkadvies schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van De Papierwinkel van Vergelijkadvies waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart De Papierwinkel van Vergelijkadvies tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Papierwinkel van Vergelijkadvies geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door De Papierwinkel van Vergelijkadvies geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant De Papierwinkel van Vergelijkadvies daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen De Papierwinkel van Vergelijkadvies uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat De Papierwinkel van Vergelijkadvies in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat De Papierwinkel van Vergelijkadvies gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan De Papierwinkel van Vergelijkadvies.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Papierwinkel van Vergelijkadvies ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als De Papierwinkel van Vergelijkadvies een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De Papierwinkel van Vergelijkadvies verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid De Papierwinkel van Vergelijkadvies

 1. De Papierwinkel van Vergelijkadvies is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien De Papierwinkel van Vergelijkadvies aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De Papierwinkel van Vergelijkadvies is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien De Papierwinkel van Vergelijkadvies aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van De Papierwinkel van Vergelijkadvies vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Papierwinkel van Vergelijkadvies toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door De Papierwinkel van Vergelijkadvies niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Papierwinkel van Vergelijkadvies in verzuim is.
 3. De Papierwinkel van Vergelijkadvies heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien De Papierwinkel van Vergelijkadvies kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Papierwinkel van Vergelijkadvies in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan De Papierwinkel van Vergelijkadvies kan worden toegerekend in een van de wil van De Papierwinkel van Vergelijkadvies onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Papierwinkel van Vergelijkadvies kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor De Papierwinkel van Vergelijkadvies 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Papierwinkel van Vergelijkadvies er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. De Papierwinkel van Vergelijkadvies is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. De Papierwinkel van Vergelijkadvies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Papierwinkel van Vergelijkadvies zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Papierwinkel van Vergelijkadvies bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Papierwinkel van Vergelijkadvies is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 10 september 2020.